Een afgegraven vlakte, grote wagens die zich voortbewegen tussen de bergen zand. Het gebied tussen Duiven en Zevenaar heeft wel iets weg van een maanlandschap. Mannen in oranje werkpak, bezig met levensgrote buizen. Hier is Gasunie aan het werk. Kasper Hoiting, technisch specialist bij de netbeheerder, vertelt wat Gasunie hier doet en waarom dat nodig is.

Gasleidingen knooppunt Ressen-Oudbroeken (ViA15)

De technisch specialist kan zich voorstellen dat mensen in het gebied zich afvragen waarom het nodig is om de gasleidingen te verplaatsen. Het is immers niet niks, wat er allemaal gebeurt. Hoiting: ‘De nieuwe weg komt precies op de plek waar onze leidingen nu liggen. Daardoor kunnen we er straks niet goed meer bij als er iets mee aan de hand is. Het komt wel vaker voor dat gasleidingen onder een weg liggen en dat hoeft niet erg te zijn. Maar omdat een deel van de nieuwe snelweg A15 verdiept wordt aangelegd, komt deze bijna op hetzelfde niveau als de gasleidingen te liggen. Er is dan dus geen ruimte meer voor onze gastransportleidingen.’ Afgelopen augustus 2018 startte Gasunie in het gebied tussen Duiven en Zevenaar met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van 3 nieuwe gasleidingen. Zo hoopt ze klaar te zijn voordat de weg wordt aangelegd.

Een droge werklocatie

Bij het verwijderen van bestaande en het aanleggen van nieuwe gasleidingen is het voor de veiligheid belangrijk dat de werklocatie droog blijft, vertelt Hoiting: ‘Omdat we tot 3 m diep graven, moeten we de grondwaterstand verlagen.’ Gasunie heeft hiervoor, net als Liander en Vitens, een vergunning gekregen van waterschap Rijn en IJssel. ‘Die vergunning was zeker een mijlpaal. Vanuit de omgeving kwamen namelijk ook kritische vragen over het verlagen van het grondwaterpeil. Vreemd vind ik dat niet. Bewoners en ondernemers in deze streek hebben niet zulke goede ervaringen met het onttrekken van grondwater. Bij de aanleg van de Betuweroute leidde het op bepaalde plekken tot schade. Juist daarom zijn we in het vooronderzoek extra nauwkeurig geweest. Samen met het waterschap is er een zogeheten ‘technisch bemalingsplan’ opgesteld, waarin per locatie tot in detail staat wat we gaan doen.’

Droge periode

Afgelopen zomer was extreem droog en dat is nog niet echt veranderd. Ook zonder menselijk ingrijpen zijn de grondwaterstanden op dit moment lager dan normaal. Daarom heeft Gasunie besloten om een paar weken later te starten met de bemaling. Vanwege die lage grondwaterstand wordt op dit moment de bouwkundige situatie van de woningen in het gebied in kaart gebracht. Als dat overzicht gereed is, start Gasunie starten met de grondwateronttrekking.

Onderwaterbeton en retourbemaling

Een belangrijke maatregel om schade door bemaling te voorkomen, is het gebruik van ‘onderwaterbeton’ op bepaalde plekken. Het voordeel van deze betonsoort is dat bij de aanleg van bouwwerken onder de grondwaterspiegel, zoals hier het geval is, geen grondwater onttrokken hoeft te worden. Hoiting: ‘Dit doen we bij de kruising met de A12 en de provinciale weg Duiven-Zevenaar (N810). Het kruisen van deze wegen neemt 2 maanden in beslag en dat is te lang om te bemalen. Onderwaterbeton is hier dus een goed alternatief. Een andere maatregel is retourbemaling. Op grote afstand van de grondwateronttrekking hebben we buizen in de bodem aangebracht. Dit is nog te zien bij de ‘Helhoek’. In die buizen pompen we bemalingswater. De filters in de buizen zorgen ervoor dat de grondwaterstand in de buurt van woningen en gebouwen niet beneden het peil komt dat we vooraf hebben berekend.’

Planning knooppunt Ressen-Oudbroeken (ViA15)

Het doortrekken en verbreden van de A15 en het verbreden van de A12 heeft invloed op de kabels en leidingen in het gebied. Voor de aanleg van de 3 nieuwe gasleidingen zijn in augustus en september 2018 al verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Zo is er een terrein aangelegd voor de bouwketen, zijn er tijdelijke in- en uitritten gemaakt, is de bovenste laag aarde weggegraven, zijn er tijdelijke werkwegen aangelegd en zijn nieuwe gastransportbuizen aangevoerd die nu aan elkaar worden gelast. Deze worden tussen november 2018 en februari 2019 gelegd. Vervolgens worden deze in de periode van april 2019 tot en met juni 2019 aangesloten op het bestaande gastransportnet van Gasunie. De 3 leidingen die straks niet meer in gebruik zijn, worden tussen juli 2019 en december 2019 verwijderd. Tijdens de hele periode wordt grondwater onttrokken als dat nodig is. Dat geldt ook voor de retourbemaling.

Schade melden bij het ViA15 Loket

Ondanks de zorgvuldige voorbereiding en maatregelen om het risico te minimaliseren, blijft de kans op schade door de werkzaamheden aanwezig. Heeft u schade aan uw woning of schuur en komt dit door de werkzaamheden, meld dit dan zo snel mogelijk via het schadeformulier op de website. De schade-expert van het ViA15 Loket start dan zo snel mogelijk met een onderzoek naar de oorzaak, omvang en de soort schade. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden van Gasunie op de website Voorbereidende werkzaamheden Gasunie voor project ViA15